VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR)

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting Schooltij                                         

Binnen de oudergeleding van de GMR is, wegens verhuizing van een van onze leden, een nieuwe vacature.

De GMR roept ouder(s)/verzorger(s) daarom op zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de  GMR.

Elk ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er nog sprake is van schoolgaande kinderen.

Aanmelding Kandidaat GMR-lid Naam:____________________________________________________ Adres:____________________________________________________ Woonplaats:_______________________________________________ Tel.nr.:____________________________________________________

E-mailadres:________________________________________________

Naam van de school van uw kind_______________________________

Ik stel mij kandidaat voor de GMR omdat: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Als u zich kandidaat stelt, reageer dan zo snel mogelijk via een mailbericht naar het secretariaat van de GMR, t.a.v. Nina Schilling, email: gmr@schooltij.nl

Informatie

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken met de school zelf. De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over medezeggenschapsraden. Besluiten die het Collega van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschapsraad in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Vacature oudergeleding GMR Schooltij

Wie zitten in de GMR?

De GMR bestaat uit twee geledingen, te weten: het personeel en de ouders. Namens de personeelsgeleding zitten er 3 personeelsleden in de GMR, namens de oudergeleding zitten er 3 ouders in de GMR. Wat doet de GMR? Besluiten die het College van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Op zijn beurt kan de GMR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan het College van Bestuur.

De GMR overlegt met het College van Bestuur over onderwerpen zoals:

– verbetering van het onderwijs; – personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten);

– het schoolplan;

– de besteding van geld en gebouwen;

– het vaststellen van vakanties en vrije dagen;

– communicatie en betrokkenheid ouders;

– individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;

– veiligheid (in en rond school);

Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een aantal algemene rechten voor de GMR: Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het College van Bestuur de GMR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het College van Bestuur moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan.

Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de GMR tijdens haar vergadering de algemene gang van zaken in school bespreekt met het College van Bestuur.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de GMR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de GMR daarover aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de GMR de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de GMR genoemde besluiten het College van Bestuur vooraf de instemming van de GMR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het College van Bestuur advies moet vragen aan de GMR. Het College van Bestuur mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

De GMR voor ouders

Wat betekent de GMR voor mij als ouder? Iedere ouder kan via de GMR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de GMR vertegenwoordigt de ouders van de scholen op Texel. De GMR behandelt in principe geen Vacature oudergeleding GMR Schooltij  individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkrachten en teamleider om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de GMR. De GMR kan vervolgens aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de GMR?

Elke ouder mag zich verkiesbaar stellen voor de GMR, u hoeft geen lid te zijn van een MR of toestemming krijgen van een MR. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de beschikbare vacature(s) in een geleding, volgt een sollicitatieprocedure. Elk ouder lid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er nog sprake is van schoolgaande kinderen. Er komen nu 2 vacatures beschikbaar in de oudergeleding van de GMR.

Hoe vaak vergadert de GMR ?

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Een maal per jaar organiseert de GMR een inhoudelijke informatieavond over een actueel thema.

Sollicitatie en Procedure

Als u zich kandidaat stelt, reageer dan zo snel mogelijk via een mailbericht naar het secretariaat van de GMR, Nina Schilling, email: gmr@schooltij.nl

Indien er meerdere kandidaten zijn voor de beschikbare vacature(s) in een geleding, volgt een sollicitatieprocedure.

Wilt u liever eerst nog wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GMR, dan kunt u met uw vragen terecht bij: Marcel Drenth voorzitter van de GMR email: inekehin@gmail.com