Donderdag 9 feb: Ouderavond voor álle ouders

De ouderavond die wij organiseren op donderdag 9 februari is écht voor alle ouders van de Vliekotter !

Andere belangstellenden zijn zelfs ook welkom,  we kijken uit naar een volle zaal!

We hopen u,  met onze uitnodiging, nieuwsgierig te hebben gemaakt.

Geeft u zich snel op voor deze avond? Alvast hartelijk bedankt voor uw komst.

 

Hartelijke groet, team Vliekotter

 

 

 

Vacature gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR)

 

VACATURE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR)

Aan alle ouders/verzorgers van Stichting Schooltij                                         

Binnen de oudergeleding van de GMR is, wegens verhuizing van een van onze leden, een nieuwe vacature.

De GMR roept ouder(s)/verzorger(s) daarom op zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de  GMR.

Elk ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er nog sprake is van schoolgaande kinderen.

Aanmelding Kandidaat GMR-lid Naam:____________________________________________________ Adres:____________________________________________________ Woonplaats:_______________________________________________ Tel.nr.:____________________________________________________

E-mailadres:________________________________________________

Naam van de school van uw kind_______________________________

Ik stel mij kandidaat voor de GMR omdat: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Als u zich kandidaat stelt, reageer dan zo snel mogelijk via een mailbericht naar het secretariaat van de GMR, t.a.v. Nina Schilling, email: gmr@schooltij.nl

Informatie

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken met de school zelf. De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over medezeggenschapsraden. Besluiten die het Collega van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschapsraad in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Vacature oudergeleding GMR Schooltij

Wie zitten in de GMR?

De GMR bestaat uit twee geledingen, te weten: het personeel en de ouders. Namens de personeelsgeleding zitten er 3 personeelsleden in de GMR, namens de oudergeleding zitten er 3 ouders in de GMR. Wat doet de GMR? Besluiten die het College van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Op zijn beurt kan de GMR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan het College van Bestuur.

De GMR overlegt met het College van Bestuur over onderwerpen zoals:

– verbetering van het onderwijs; – personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten);

– het schoolplan;

– de besteding van geld en gebouwen;

– het vaststellen van vakanties en vrije dagen;

– communicatie en betrokkenheid ouders;

– individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;

– veiligheid (in en rond school);

Wat zijn de bevoegdheden?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een aantal algemene rechten voor de GMR: Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het College van Bestuur de GMR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het College van Bestuur moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan.

Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de GMR tijdens haar vergadering de algemene gang van zaken in school bespreekt met het College van Bestuur.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de GMR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de GMR daarover aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de GMR de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de GMR genoemde besluiten het College van Bestuur vooraf de instemming van de GMR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het College van Bestuur advies moet vragen aan de GMR. Het College van Bestuur mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

De GMR voor ouders

Wat betekent de GMR voor mij als ouder? Iedere ouder kan via de GMR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de GMR vertegenwoordigt de ouders van de scholen op Texel. De GMR behandelt in principe geen Vacature oudergeleding GMR Schooltij  individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkrachten en teamleider om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de GMR. De GMR kan vervolgens aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de GMR?

Elke ouder mag zich verkiesbaar stellen voor de GMR, u hoeft geen lid te zijn van een MR of toestemming krijgen van een MR. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de beschikbare vacature(s) in een geleding, volgt een sollicitatieprocedure. Elk ouder lid neemt voor 3 jaar zitting in de GMR, mits er nog sprake is van schoolgaande kinderen. Er komen nu 2 vacatures beschikbaar in de oudergeleding van de GMR.

Hoe vaak vergadert de GMR ?

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Een maal per jaar organiseert de GMR een inhoudelijke informatieavond over een actueel thema.

Sollicitatie en Procedure

Als u zich kandidaat stelt, reageer dan zo snel mogelijk via een mailbericht naar het secretariaat van de GMR, Nina Schilling, email: gmr@schooltij.nl

Indien er meerdere kandidaten zijn voor de beschikbare vacature(s) in een geleding, volgt een sollicitatieprocedure.

Wilt u liever eerst nog wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GMR, dan kunt u met uw vragen terecht bij: Marcel Drenth voorzitter van de GMR email: inekehin@gmail.com

groep 7/8 bezoek huisvuilcentrale

Groep 7/8 start na de voorjaarsvakantie met een project over duurzaamheid. Ze gaan dan een eigen eiland ontwerpen dat zo duurzaam mogelijk moet worden ingericht. Ter voorbereiding mogen we op de vrijdag voor de vakantie een bezoek brengen aan de huisvuilcentrale in Alkmaar. Uit ervaring weten we dat dit een hele leuke excursie is!

Dit kan echter alleen doorgaan als we genoeg chauffeurs hebben die met ons mee willen en kunnen. Het gaat om vrijdag 17 februari. We vertrekken met de boot van 9 uur en rond 12.15 uur uur is ons bezoek daar afgelopen. We lunchen daar nog even en verwachten de boot van half 2 terug te hebben.

Gaat u gezellig met ons mee? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan juf Nienke

Nieuwsbrief donderdag 26 januari 2017

Ouderavond

Heeft u de uitnodiging al bekeken op de website?  Via uw kind heeft u ook een papieren uitnodiging ontvangen, wilt u i.v.m. de organisatie het opgavenstrookje z.s.m. inleveren op school ? 

Medezeggenschapsraad

De MR vergadert a.s. dinsdagavond op school.

Het jaarverslag van schooljaar 2015-2016 ligt ter inzage op school.

Kinderraad

Deze kinderen zijn weer bij elkaar geweest en hebben de volgende onderwerpen ingebracht en besproken:  evaluatie van het kerstfeest , voetbalregels, pesten of plagen, ordenen van de informatieboekjes.

Portfoliogesprekken

De portfoliomappen gaan op vrijdag 10 februari mee naar huis. De week er na zijn de gesprekken gepland. Eind volgende week krijgt u de uitnodiging voor deze gesprekken via uw kind(eren). Tevens hangt er in de hal dan een ingevuld overzicht met alle tijden.

Komt het tijdstip voor u niet gelegen, wilt u dan ruilen met een andere ouder en dit in het overzicht aanpassen en  aan de betreffende leerkracht doorgeven?  Vanaf groep 3 verwachten we dat de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn, zodat we niet over,  maar met uw kind praten.

Vragenlijst

Wanneer u komt voor bovenstaande gesprekken vragen wij u ook even tijd te maken voor het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit 11 vragen die gaan over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en over onze informatie en communicatie.  Conclusies en eventuele acties zullen we aan u terugkoppelen. Deze kunt u in één van de volgende nieuwsbrieven lezen.

Passend onderwijs 

Op de website van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is  een nieuwe Kopkrant geplaatst onder het kopje informatie ouders. In het halletje van de school ligt een stapeltje papieren exemplaren. Neemt u er gerust één mee naar huis om te lezen.

Persbericht van de bibliotheek

Eilanddichter geeft workshop poëzie voor kinderen.

In de Week van de Poëzie – van 26 januari t/m 1 februari 2017 –  geeft Eilanddichter Mare van de Mast op 1 februari in de bibliotheek een workshop poëzie voor kinderen.

Zij zal vertellen over hoe zij zelf gedichten schrijft en over poëzie in het algemeen, maar de kinderen maken ook zelf armbandjes met stapelgedichten.

De workshop is bedoeld voor kinderen van 7 jaar en ouder. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis en reserveren is niet nodig. Locatie Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg.

 

Hartelijke groet, team Vliekotter

 

 

Agenda 

 

Datum
Identiteitscommissie vergadert Dinsdag 24 januari
Podium groep 5/6  verplaatst! Donderdag 2 februari 14.00 uur
MR vergadert Maandag 31 januari 19.00 uur
Ouderavond Donderdag 9 februari
Boereklasse groep 7/8 Donderdag 9 februari
Portfolio’s mee Vrijdag 10 februari
CJG inloopmoment Maandag 13 februari 8.30-11.30 uur
Driehoekgesprekken (kind-ouder-leerkracht) Week 13 t/m 17  februari
Voorjaarsvakantie Week 20 t/m 24 februari
Bezoek Ecomare groep 7/8 Donderdag 2 maart 10.00-12.00  uur
Neem een kijkje in de klas Week 20 maart
Podium groep 7/8 Dinsdag 21 maart
CJG inloop Maandag 27 maart 8.30-11.30
Klasselunch groep 7/8 Donderdag 30 maart
Kijkavond Donderdag 6 april
Eindtoets groep 8 18,19 en 20 april